O nas

logo_stowarzyszenia_finalne

Cele stowarzyszenia:

 1. Propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, kabaretu, fotografii, pisarstwa, filmu oraz pozostałych sztuk i dziedzin aktywności artystycznej
 2. Organizacja festiwali
 3. Organizacja warsztatów artystycznych, imprez o społeczno-kulturalnym charakterze mającym na celu pobudzenie aktywności twórczej.
 4. Pielęgnowanie oraz rozwijanie idei humanizmu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 5. Tworzenie, propagowanie, wspieranie i inicjowanie sztuki, poprzez prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej.
 6. Zrzeszenie osób zainteresowanych powstaniem, prezentowaniem, a także promocją nowych idei, form kreacji, ekspresji artystycznej oraz kulturalnej.
 7. Tworzenie w Żarach aktywnego ośrodka kreowanie środowiska artystycznego:
  • Stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy
  • Otwartego na różne postawy twórcze
  • Prezentującego dokonania awangardy, klasyki sztuki polskiej i światowej
  • Dokumentującego aktualne działania
  • Współpracującego z innymi ośrodkami, środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą
  • Kształtującego współczesne życie artystyczne i kulturalne społeczeństwa
  • Promującego realizowanie działań twórczych
 8. Kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez odnajdywanie tradycji miasta w połączeniu z poszukiwaniem nowatorskich form artystycznej kreacji.
 9. Dążenie do upowszechnienia postaw tolerancji wobec odmienności kulturalnych, rasowych, etycznych, seksualnych i religijnych.
 10. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Działalność charytatywna
 12. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży poprzez zapewnienie jej alternatywnych form spędzenia wolnego czasu
 13. Propagowanie zdrowego trybu życia (sport, zdrowa żywność) itp..
 14. Wzmacnianie postaw aktywnych, prospołecznych w społeczeństwie
 15. Konfrontacja kulturalna i wymiana doświadczeń, inspirowanie międzymiastowej oraz międzynarodowej wymiany artystów. Integracja środowisk artystycznych.
 16. Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowanie poprzez sztukę, jako element rozwoju społecznego obywateli.
 17. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do wewnętrznego rozwoju człowieka bez względu na jego kondycję psychofizyczną, wiek, pochodzenie czy status społeczny
 18. Propagowanie kuchni regionalnej – łużyckiej oraz pozyskanie pełnego wyposażenia do przygotowania potraw.
 19. Pozyskiwanie środków na w/w cele
 20. Dofinansowanie działań statutowych.

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie mieści się w Żarach przy ul. Okrzei 5a,
zajęcia: Żary ul. Górnośląska 2,
e-mail: lsakzaranin@gmail.com
REGON: 080989276
KRS: 0000398454

nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0268 8960

Zarząd Stowarzyszenia :

 • Sylwia Grzegorzak – Prezes
 • Jan Matyjasek – Wiceprezes
 • Bożena Matyjasek – Sekretarz

Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne Żaranin powstało 11 października 2011 roku z inicjatywy młodych ludzi, którzy pragnęli wykorzystać swoją wiedzę i zapał do zrobienia czegoś dobrego dla społeczności lokalnej. Naszym celem statutowym jest promocja kultury, sztuki oraz dziedzin aktywności artystycznej. Liczymy na współpracę  …